Sales Visual Report

นักธุรกิจจำเป็นต้องสลัดความคิดที่ว่าข้อมูลนั้นยากที่จะได้รับ” เพราะรายงานการขายมีความสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด  บางบริษัทอาจจะสร้าง Sales Report เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจและยอดขาย  แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรานำ Sales Report มาเพื่อพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การสร้าง Sales Report ที่ดีจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ‘ฐานลูกค้าของธุรกิจ’ และ ‘ตำแหน่งทางตลาด’   รวมถึง ‘โอกาส’ ทางการธุรกิจ

“ Business people need to shake off the notion that information is hard to get.” – Bill Gates

Sales Report ที่ดีเป็นอย่างไร ?

 • มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

การสร้าง Sales Report ให้ประโยชน์กับคนหลากหลายกลุ่มแต่การสร้าง Sales Report ที่ดีต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักว่าต้องการทราบอะไร และเพื่ออะไร  เช่น  ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถวัด KPI ของการปฏิบัติงานพนักงาน หรือ CEO,CFO ต้องการ Sales Report เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจ

 • กำหนดช่วงเวลา (Time Period)

Sale Report เป็นการสะท้อนช่วงเวลาระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  รายปี (Annual Report)  รายเดือน (Monthly Report)

 • นำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลในรูปแบบ data visualization เพื่อการย่อย เข้าใจง่าย
 • แสดงข้อมูล หรือบริบท

จุดประสงค์ของการสร้าง Sales report คือการแสดงข้อมูลของปัจจัยภายใน และภายนอก  รวมถึงอธิบายถึง success หรือ failure เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ให้กับตัวธุรกิจ

1.ใครคือลูกค้าที่ดีที่สุดของเรา (Customer Segmentation)

การแบ่งลูกค้า Customer Segmentation คือการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มลูกค้า Sales Report รูปแบบนี้จะสามารถนำข้อมูลมาสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดความต้องการ ความสนใจ  และตอบสนองความต้องการของแต่ละฐานกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง เช่น

 • Stacked Chart “US Pinterest User, By Gender 2012-2016”
 • Bubble Nested Charts “Product Categorize & Gender Segment”
 • Bubble Positioning Chart “Wine Customer Segmentation”
 • RFM Analysis (Using Mekko Chart)

 

2. ช่องทางการขายที่ดีที่สุดของเรามาจากไหน (Sales Volume by Channel)

แสดงยอดขายรวมทั้งหมดที่มาจากช่องทางต่างๆ สามารถแสดงผลว่าช่องทางไหนที่success และช่องทางที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ใหม่  เพื่อนำไปสู่การพิจารณาและวางแผนงบการตลาด  เช่น

 • Stacked Bar Chart “Asia’s consumer”
 • Bubble Positioning Chart
 • Combo Gantt & Line Chart “Sales Channels”

3.อะไรเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อ

เป็นการประเมินหา Sales Opportunity โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงลึก  เช่น  แรงจูงใจในการซื้อ

 • Benchmarking Bar Chart “Click and Collect Methods US Internet Users”
 • Lollipop Bar Chart “Mobile Wallet Adoption and Desire are diverse”

4. ปัจจัยใดที่ทำให้ลูกค้าซื้อ / ไม่ซื้อ

ปัจจัยใดที่เป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นอุปสรรคความสำเร็จของทีมขาย  การรายงานการขายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบคำถามสำคัญที่มีความจำเป็นในการเติบโตของธุรกิจได้

 • Bar Chart (แผนภูมิแท่ง) แสดงการเปรียบเทียบของข้อมูลในแต่ละชุดเพื่อหาทำการตลาดตอบสนอง

5. มีปัญหาในขั้นตอนการขายหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะปรับปรุงได้อย่างไร

 • Bullet Chart “Vaccine Coverage and Potential level for herd immunity”

6. เปรียบเทียบยอดขายเดือนที่แล้วกับเดือนปัจจุบัน

รายได้ของการรายงานยอดขายสะท้อนข้อมูลช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดเป็นรายปี รายเดือนนหรือรายสัปดาห์ เพื่อแสดงผลว่าhitting sale ไหม  มีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้อง  และสามารถนำข้อมูลไปคาดคะเนล่วงหน้าได้ (Sales Forecasts) เช่น

 • Combo Stacked & Line “Monthly Active Users”
 • Bar & Dumbbell Charts “Automotive Semiconductor Sales”
 • Scatter Plot “The Near Future is automated”

อย่าปล่อย Data ที่มีอยู่ในมือสูญเปล่าหมดค่าไปตามกาลเวลา  รีบหยิบข้อมูลที่มีขึ้นมาสร้าง Visual Sales Report เพื่อตอบสนองบุคคลตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ  แล้วความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

Recommended Articles

Menu